Каженова Ляззат Жукеновна

 аға оқытушы

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 25 жыл

Байланыс телефоны 87112501041

Ұялы телефон 87169334447

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

1. «Қосымша білім беру жағдайында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту» ҚР білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» 09.12.2016 ж. Сертификат № 0168636

2.«Современные проблемы развития образования в сфере искусства и

культуры». Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 30.11.2015- 12.12.2015ж

3.Қазақстандағы қазіргі заманғы күйшілік өнердің даму бағыттары». М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Үздіксіз білім беру орталығында біліктілікті жоғарлату курсы. 28.02.2014ж. Сертификат № 96

4. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 17.11.2017 ж.,

Сертификат «Дәстүрлі музыкалық және орындаушылық өнер» шеберлік-класы.

5. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 15.12.2016 ж.,

Сертификат «Жоғары мектеп педагогикасы- заманауи оқыту технологиясы» курсы.

6. Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы, 11-16 наурыз 2018 ж.,

Сертификат «Кәсіби музыканттың оркестрмен орындау шеберлігін қалыптастыру» шеберлік сыныбы

7. Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы, 2018 ж, Сертификат «Оқушының рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту мен тәрбиелеуде музыканың алатын орны» оқыту семинары.

Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» 09.12.2016 ж. Сертификат № 0168636

2.«Современные проблемы развития образования в сфере искусства и культуры». Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 30.11.2015- 12.12.2015ж

3.«Қазақстандағы қазіргі заманғы күйшілік өнердің даму бағыттары». М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Үздіксіз білі

4. Импровизация тәсілдерінің түрлері және әдістері. «Коллеги» республикалық әдістемелік журнал, 2018 ж.,желтоқсан.

ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

1.«Мамандық» атты оқу-әдістемелік құрал. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2014 ж. 40 бет. ӘӨЖ 331.54. Баспа табағы 2,5.

2. «Арнайы педагогикалық дайындық» атты оқу-әдістемелік құрал. Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2014 ж. 31 бет.ӘӨЖ 371.13: 01 Баспа табағы 2,0.

3. Домбыраға арналған хрестоматия: Оқу-әдістемелік құралы-Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2014 ж. 54 бет. ӘӨЖ 371.13: 01 Баспа табағы 6,9 б.т.

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

1. «Махамбет Өтемісұлының күйшілік шығармашылығы» // электронды оқу құралы Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, желтоқсан 2014ж. ӘӨЖ 784.2 Баспа табағы 65,7 Мб

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

1.Махамбет Өтемісұлының күйшілік өнері. Махамбет Өтемісұлының 211 жылдығына арналған дәстүрлі “VI - МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ “ атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы материалдары жинағы. Орал, БҚМУ Баспа орталығы, мамыр 2014 ж. УДК 780. 8 (574)

2. Ансамбльде фортепианомен сүйемелденетін домбра репертуарының кейбір мәселелері. Ұлттық және полимәдени білім алудың өзекті мәселелері Астана УДК 008(574)(063) ББК 71.05 (5 Каз)я 43 ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2015г

3. Қазақтың күй өнері ұлттық сәйкестік контектсінде. «Национальная идентичность в социокультурном пространстве Казахстана» сборник материалов республиканской конференции. Астана УДК 008(574)(063) ББК 71.05 (2 Каз)я 431Н 32 ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2016г.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

1.Домбыра сыныбында студенттердің логикалық ойлау қабілеттерін арттыру. «Көркем білім беру жүйесіндегі білім алушылардың этномәдени шығармашылық саласын қалыптастыру мәселесіне арналған II-ші Боранбаев оқулары»: Қазақ ұлттық өнер университетінің 15 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Астана, КазҰӨУ, 2013.-470 б.-қазақша, ағылшынша,орысша. ӘӨЖ 378:7,0 ББК 74.58:85.1 К57

2. Формирование музыкально-художественного мышления в классе основного инструмента домбра. “IV-е Боранбаевские чтения:Феномен этнокультурности в искусстве и образовании: История и Современность” Материалы международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств. Астана, КазНУИ 2015 г. УДК 378:7,0 ББК 74. 58: 85.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

Мысалы

Пән атауы

Мамандық

Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

1.

Мамандық (домбыра)

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

http:// inside.wksu.kz/ index.php?

option=com_docman&task=cat_viw&gid=7355&ltemid=71&lang=ru

2.

Негізгі музыкалық аспап

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

http:// inside.wksu.kz/ index.php?

option=com_docman&task=cat_viw&gid=7355&ltemid=71&lang=ru

3.

Қосымша музыкалық аспап

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

http:// inside.wksu.kz/ index.php?

option=com_docman&task=cat_viw&gid=7355&ltemid=71&lang=ru


Басып шығару