Кенжегалиева Акшолпан Жубатовна

магистр, преподаватель

Общий стаж педагогической работы 15 лет

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

 1. «Самарская государственная академия культуры и искусств» Сертификат Настоящий Сертификат. Прошла обучение по программе «Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Информатизация образования» 2014 г.
 2. «Самарская государственная академия культуры и искусств» Сертификат. Прошла обучение по программе «Инновационные технологии в профессиональном музыкальном образовании» 2015 г.
 3. Саратовская государственная консерватория имени Варламова Д.И. мастер класс по программе «Актуальные вопросы реформирования современного музыкального образования» 2014 г.
 4. . Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Институт искусств Сертификат. Мастер – класс доцента кафедры музыкально-инструментальной подготовки Королевой А.И. по дисциплине «Синтез искусств в педагогическом процессе» Саратов 28 мая 2016 г.
 5. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Институт искусств Сертификат. Мастер – класс профессора кафедры музыкально-инструментальной подготовки Лебедева А.Е. По дисциплине «Музыкально-инструментальная подготовка» Саратов 28 мая 2016г
 6. . Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Институт искусств Сертификат. Прошла обучение по программе «Технологии развития личности средствами искусства» 23 мая 2016 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ

В СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ

 1. Международная научно-исследовательская конференция «Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер» 19 февраля 2016 г. Сертификат.
 2. Сертификат 3 международной научно – практической конференции тема «Использование информационно- компьютерных технологии в раьоте учителя музыки» 23 мая 2016 г.

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ

 1. Музыкалық ағарту және тәрбиелеуді дамытудың аймақтық ерекшеліктерін зерттеу мәселелері Қазіргі қоғамдағы Батыс Қазақстанның мәдениеті, өнері, ғылымы және білімі: ақпараттық ресурстары мен технологиясы: Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары.- Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2016. – 139-141 б.
 2. Қазақ музыкасының оқушыларға эстетикалық тәрбие берудегі мүмкіншіліктері «Махамбет оқулары -7» атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары: - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2015- 315 -316 б.
 3. Қазақтың дәстүрлі күй өнері арқылы оқушыларға эстетикалық тәрбие беру // Профессор Тұранқұлова Дариға Тұранқұлқызының шығармашылық еңбек жолының 50 жылдығына орай өткізілген «Ана тілім-іңкәрім» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.-Алматы. - 2016. – 45 - 49 б.
 4. Мектептің музыка сабақтарында оқушылардың білім сапасын арттыруда ақпараттық-компьютерлік технологияны қолдану // БҚМУ хабаршысы. - Орал. - 2014. - №
 5. Студенттің орындаушылық дағдыларын қалыптастырудың педагогикалық негіздері // Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б. Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау; мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - 12 маусым 2015. – 252 - 256 б.
 6. Қазақтың дәстүрлі музыка өнері – оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің негізі // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым: Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2016. – 62-64 б.

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

 1. Использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в работе учителя музыки // «Педагогическое развитие личности средствами искусства» III Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных. - ИЦ «Наука». Саратов. - – с.132-137
 2. Эстетическое воспитание учащихся средствами казахского традиционного музыкального искусства // «Педагогика искусств: вопросы истории, теории и методики» межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 10. Саратов: Издательский центр «Наука», 2015. -c 96-98
 3. Мектептің музыка сабақтарында компьютерлік технологияларды қолдану // «Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясы.- БҚО Білім басқармасы. Орал. - 2016. – 99-102 б.

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

(УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, МОНОГРАФИИ)

 1. Қазақтың дәстүрлі музыкалық өнері арқылы оқушыларға эстетикалық тәрбие беру. Учебное пособие – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО - 2017. - 75 б.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Наименование дисциплины

Специальность

Ссылка на внутреннем сайте (inside.wksu.kz)

1.

Основной музыкальный инструмент

Музыкальное образование

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

2.

Исполнительское искусство

Музыкальное образование

 

3

Сольное исполнение на инструменте

Музыкальное образование

 

4

Исполнительское мастерство учителя музыки

Музыкальное образование

 

Сертификаты


Печать